Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
Hospitalityconsultants.org/ the Bos company- Frederik Hendriklaan 76, 5212 BG – gevestigd en kantoorhoudende te
’s-Hertogenbosch.

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: the Bos company.
– opdrachtgever: degene die aan de opdrachtnemer werkzaamheden opdraagt, verzoekt een offerte uit te brengen en/of een ontwerp te vervaardigen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.

Artikel 3. Offertes
3.1 De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. Schriftelijke bevestiging is mogelijk per email, mits de ontvangst van de betreffende email schriftelijk (per email) bevestigd is door de ontvanger.

3.2 De prijzen in offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Dergelijke veranderingen zijn bindend voor de opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een door de opdrachtgever gewenst resultaat. Voor zover noodzakelijk en afgesproken zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Na overleg met de opdrachtgever.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op het
tijdstip zoals aangegeven in de offerte, aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan haar kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij schriftelijk de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

4.7 Ingeval de opdrachtnemer (onderdelen/gedeelten van) het product naar de opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt, mede begrepen (maar niet beperkt tot) toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 De opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk na te leven. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is de opdrachtnemer eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Ingeval opdrachtnemer deze leveringstermijnen niet naleeft heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5 In afwijking van lid 3 zal de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6.6 Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is de opdrachtnemer tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan de opdrachtnemer door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom, eigendoms- en gebruiksrechten
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

8.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer ten alle tijden gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.4 De in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, concepten, huisstijlen, logo’s prototypes, maquettes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.5 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve gebruiksrecht met betrekking tot het geleverde voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

8.6 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, merknaam, logo etc., waarvoor geen toestemming is gegeven, komt de opdrachtnemer, zonder overigens enig recht te verliezen, een nader te bepalen vergoeding toe met een minimum van €500.

8.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen of anderszins wijzigingen in voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

8.8 De opdrachtnemer mag het ontwerp gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging
9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk tussentijds beëindigen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn van tenminste 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte, in acht te nemen.

9.2 Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan de opdrachtnemer die herroepen binnen een periode van 2 dagen na aanvaarding.

9.3 In geval van tussentijdse beëindiging is de opdrachtgever in elk geval verplicht aan de opdrachtnemer te betalen de prijs voor de tot het moment van tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeelten van) producten, vermeerderd met de schade die opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de tussentijdse beëindiging.

9.4 De opdrachtnemer noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
10.1 De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden de opdrachtnemer goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien de opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

10.2 In de genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
11.2 Wanneer de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot de conclusie zijn gekomen dat een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
12.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

12.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

12.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De opdrachtnemer draagt zorg voor een gedetailleerde verantwoording.

12.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

12.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

12.6 Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De opdrachtnemer kan prijsveranderingen doorberekenen, indien aangetoond kan worden dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling
13.1 Facturering vindt plaats op de wijze zoals vermeld in de overeenkomst.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

13.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.5 De opdrachtgever heeft niet het recht de aan de opdrachtnemer te betalen bedrag te verrekenen met enig bedrag dat de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook van de opdrachtnemer zou hebben te vorderen.

13.6 De opdrachtnemer heeft het recht betalingen per maand te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

13.7 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt gebruiksrecht te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
Artikel 14. Incassokosten
14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150.

14.2 Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen.
c) fouten of problemen die door toedoen van derden ontstaan zijn.
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e) fouten in het ontwerp of de gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f) fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan de opdrachtnemer.
g) schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door de opdrachtnemer geleverde.
h) situaties waarin duidelijk sprake is van niet toerekenbare tekortkoming.

15.2 Indien de opdrachtnemer toch aansprakelijk blijkt te zijn, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a) De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c) In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
d) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
e) De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

15.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van zes maanden vanaf het moment dat overeenstemming bestaat dat de opdracht is voltooid.

15.4 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

15.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.

15.6 De opdrachtnemer verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen.

15.7 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en/ of (onderdelen/ gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 16. Niet-toerekenbare tekortkoming
16.1 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft de verplichting de schade veroorzaakt door overmacht zo veel als binnen haar mogelijkheden gegeven is, te beperken.

16.2 De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op niet-toerekenbare tekortkoming te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door niet-toerekenbare tekortkoming nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
19.1 De opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

19.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

19.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

Wil je meer informatie of heb je vragen over de algemene voorwaarden neem dan contact met the Bos company op.